Pokazuje rezultate 1 do 40 od 40

Tema: Uvjeti za posvajanje

 1. #1
  la11 avatar
  Datum pristupanja
  Sep 2004
  Lokacija
  Ri
  Postovi
  1,163

  Početno Uvjeti za posvajanje

  Zanima me da li postoje uvjeti za posvajanje;
  moraju li i muž i žena biti zaposleni,
  ima li određano kolika primanja moraju imati,
  moraju li imati u stanu sobu posebnu,određene kvadrature za dijete i sl?

 2. #2
  Mukica avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Bestovje
  Postovi
  6,895

  Početno

  Evo ovak ti je propisano obiteljskim zakonom, ak ti se da sve citat:


  HRVATSKI SABOR
  1583
  Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
  ODLUKU
  O PROGLAŠENJU OBITELJSKOG ZAKONA
  Proglašavam Obiteljski zakon, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003.
  Broj: 01-081-03-2596/2
  Zagreb, 16. srpnja 2003.
  Predsjednik
  Republike Hrvatske
  Stjepan Mesić, v. r.


  OBITELJSKI ZAKON


  Četvrti dio
  POSVOJENJE

  Članak 123.
  (1) Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo.
  (2) Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.
  Članak 124.
  (1) U postupku posvojenja centar za socijalnu skrb upoznat će posvojitelje s pravom djeteta da od posvojitelja dozna da je posvojeno.
  (2) Centar za socijalnu skrb savjetovat će posvojiteljima da kažu djetetu najkasnije do sedme godine života da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.

  I. PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA

  Članak 125.
  (1) Posvojenje se može zasnovati ako je u interesu djeteta.
  (2) U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.
  (3) Ne može se posvojiti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat odnosno sestra ni dijete maloljetnih roditelja.
  (4) Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta, ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika.
  (5) Skrbnik ne može posvojiti svoga štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.
  Članak 126.
  (1) Posvojiti može osoba u dobi od dvadeset jedne do trideset pet godina, starija od posvojenika najmanje osamnaest godina.
  (2) Ako postoje osobito opravdani razlozi posvojitelj može biti i osoba starija od trideset pet godina, ali dobna razlika između posvojitelja i posvojenika ne smije biti veća od četrdeset pet godina.
  (3) Ako posvojitelji posvajaju sestre i braću, polusestre ili polubraću, dovoljno je da jedan posvojitelj ispunjava dobnu pretpostavku samo za jedno dijete.
  (4) Ako su posvojitelji posvojili dijete, a naknadno žele posvojiti njegovu sestru, brata, polusestru ili polubrata, mogu ga posvojiti bez obzira na svoju dob.
  Članak 127.
  (1) Posvojitelj može biti hrvatski državljanin.
  (2) Iznimno posvojitelj može biti i stranac ako je to od osobite koristi za dijete.
  (3) Ako je posvojitelj stranac, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
  Članak 128.
  Posvojiti ne može osoba:
  1. koja je lišena roditeljske skrbi,
  2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
  3. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.
  Članak 129.
  (1) Za posvojenje je potreban pristanak obaju ili jedinog roditelja djeteta, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
  (2) Roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja maćeha ili očuh. Pristanak se daje na način propisan u članku 137. ovoga Zakona.
  Članak 130.
  Za posvojenje nije potreban pristanak roditelja:
  1. koji je lišen roditeljske skrbi,
  2. koji je potpuno lišen poslovne sposobnosti,
  3. koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje posvojenja.
  Članak 131.
  (1) Za posvojenje djeteta pod skrbništvom potrebno je mišljenje djetetova skrbnika, osim ako pristanak daje maloljetni roditelj.
  (2) Ako je skrbnik osoba zaposlena u centru za socijalnu skrb, pristanak za posvojenje daje skrbnik za poseban slučaj imenovan prema članku 172. ovoga Zakona.
  Članak 132.
  (1) Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta.
  (2) Odluka o posvojenju napuštenog djeteta nepoznatog podrijetla može se donijeti po isteku tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.
  Članak 133.
  (1) Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički, jedan bračni drug ako je drugi bračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta te jedan bračni drug uz pristanak drugoga bračnog druga.
  (2) Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku ako je to od osobite koristi za dijete.
  Članak 134.
  Ako je dijete navršilo dvanaest godina i sposobno je shvatiti značenje posvojenja, za zasnivanje posvojenja potreban je njegov pristanak.

  II. POSTUPAK ZA POSVOJENJE

  Članak 135.
  (1) Postupak za posvojenje provodi po službenoj dužnosti centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta ili boravišta djeteta.
  (2) Prije pokretanja postupka za posvojenje osoba koja želi posvojiti zatražit će od centra za socijalnu skrb svojega prebivališta mišljenje o podobnosti za posvojenje. Centar za socijalnu skrb izdat će mišljenje u roku od dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva.
  (3) Ako je od izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje do pokretanja postupka proteklo više od godinu dana centar za socijalnu skrb koji provodi postupak za posvojenje preispitat će bez odgode jesu li se promijenile okolnosti.
  (4) U postupku posvojenja javnost je isključena.
  (5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će metode kojima će se utvrditi podobnost za posvojenje i način izrade mišljenja o podobnosti.
  Članak 136.
  (1) Roditelj djeteta, bračni drug osobe koja namjerava posvojiti i dijete daju pristanak na posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji vodi postupak ili centrom za socijalnu skrb svoga mjesta prebivališta, odnosno boravišta.
  (2) Dijete daje pristanak iz članka 134. ovoga Zakona bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.
  (3) Ako su roditelji djeteta, bračni drug osobe koja namjerava posvojiti ili dijete koje se posvaja dali pristanak na posvojenje pred centrom za socijalnu skrb koji ne vodi postupak posvojenja, taj centar odmah će dostaviti o tome ovjereni zapisnik centru za socijalnu skrb koji vodi postupak posvojenja.
  Članak 137.
  (1) Pristanak na posvojenje roditelj može dati centru za socijalnu skrb iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona i prije pokretanja postupka posvojenja, ali tek kada dijete navrši šest tjedana života.
  (2) Prije nego što roditelj dade pristanak iz stavka 1. ovoga članka, centar za socijalnu skrb će ga upoznati sa svim pravnim posljedicama pristanka i posvojenja.
  (3) Pristanak se daje na zapisnik, a ovjereni prijepis zapisnika uručuje se roditelju.
  (4) Roditelj može odustati od pristanka na posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika iz stavka 3. ovoga članka.
  Članak 138.
  (1) Roditelj koji je pristao da dijete posvoje njemu nepoznati posvojitelji nakon isteka roka iz članka 137. stavka 4. nije stranka u postupku posvojenja.
  (2) Kad dijete posvaja maćeha ili očuh njegov bračni drug je stranka u postupku, a drugi roditelj djeteta nakon isteka roka iz članka 137. stavka 4. nije stranka u postupku posvojenja.
  (3) Roditelj čiji pristanak za posvojenje djeteta nije potreban nije stranka u postupku posvojenja.
  Članak 139.
  Centar za socijalnu skrb saslušat će po potrebi i bliske djetetove srodnike o okolnostima koje su važne za posvojenje.
  Članak 140.
  U postupku posvojenja centar za socijalnu skrb upoznat će djetetove roditelje, posvojitelje i dijete starije od dvanaest godina s pravnim posljedicama posvojenja.
  Članak 141.
  (1) Izreka odluke centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje sadrži:
  – za posvojenika: osobno ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, narodnost, godinu i redni broj upisa u matici rođenih, osobno ime i adresu roditelja,
  – za posvojitelje: osobno ime, datum i mjesto rođenja te adresu,
  – određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji.
  (2) Ako je zasnivanjem posvojenja došlo do promjene osobnih podataka posvojenika izreka odluke sadrži i nove podatke o učincima posvojenja.
  (3) Protiv odluke o posvojenju stranka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana primitka odluke.
  (4) Posvojenje je zasnovano kad odluka o posvojenju postane pravomoćna.
  (5) Centar za socijalnu skrb dužan je pravomoćnu odluku o posvojenju odmah dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta.
  (6) Matičar će upisati u maticu rođenih sadržaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka i u skladu s tim postupati.
  (7) Ministar nadležan za poslove uprave propisat će način upisa posvojenja u maticu rođenih.
  Članak 142.
  (1) Centar za socijalnu skrb vodi spise predmeta i očevidnik o predmetima posvojenja.
  (2) Podaci o posvojenju službena su tajna.
  (3) Uvid u spise predmeta o posvojenju i maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se punoljetnom posvojeniku, posvojitelju i roditelju koji je dao pristanak za posvojenje djeteta sukladno članku 129. stavku 2. ovoga Zakona.
  (4) Maloljetnom posvojeniku centar za socijalnu skrb dopustit će uvid u spise predmeta o posvojenju, a matičar u maticu rođenih posvojenika, ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je uvid u spise o posvojenju ili maticu rođenih u njegovu interesu.
  (5) Bližim krvnim srodnicima posvojenika dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojenika.
  (6) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će način vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju.


  III. PRAVA I DUŽNOSTI IZ POSVOJENJA


  Članak 143.
  Posvojenjem nastaje između posvojitelja i njegovih srodnika s jedne strane, te posvojenika i njegovih potomaka s druge strane, neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze.
  Članak 144.
  (1) Posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika.
  (2) Ako dijete posvoji maćeha ili očuh, ne prestaju prava i dužnosti između posvojenika i roditelja koji je u braku s posvojiteljem, te krvnim srodnicima tog roditelja.
  Članak 145.
  (1) Posvojitelji određuju osobno ime posvojeniku.
  (2) Posvojenik dobiva zajedničko prezime posvojitelja. Ako posvojitelji nemaju zajedničko prezime, odredit će prezime posvojeniku u skladu s posebnim zakonom.
  (3) Posvojenik može zadržati ime i prezime koje je imalo prije zasnivanja posvojenja, ili svojem prezimenu dodati prezime posvojitelja, ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to u interesu djeteta.
  (4) Posvojitelji mogu odrediti narodnost posvojeniku.
  (5) Ako je posvojenik stariji od dvanaest godina za promjenu osobnog imena i narodnosti potreban je njegov pristanak.
  Članak 146.
  (1) U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji.
  (2) Posvojitelji se neće upisati u maticu rođenih kao roditelji ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to u interesu djeteta.
  (3) Ako je posvojenik stariji od dvanaest godina za upis posvojitelja kao roditelja potreban je njegov pristanak.
  Članak 147.
  Nakon zasnivanja posvojenja nije dopušteno osporavanje niti utvrđivanje majčinstva ili očinstva.
  Članak 148.
  (1) Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.
  (2) Posvojenjem posvojitelj i njegovi krvni srodnici te srodnici po posvojenju stječu pravo nasljeđivanja posvojenika i njegovih potomaka.
  (3) Posvojenjem prestaje pravo nasljeđivanja posvojenika prema njegovim roditeljima i drugim krvnim srodnicima, osim prema roditelju koji je u braku s posvojiteljem, te prema krvnim srodnicima i srodnicima po posvojenju toga roditelja.

 3. #3
  Mukica avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Bestovje
  Postovi
  6,895

  Početno

  Bas sad vidim da imas hrpetinu tema otvorenih na ovom podforumu.
  Sigurno ima i informacija koje tebe zanimaju. Samo treba procitat...

 4. #4

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  slavonski brod
  Postovi
  374

  Početno

  Curice moje drage evo MM i ja smo donijeli konacnu odluku o posvojenju.
  To nam je bila zelja i prije nego sto smo i saznali za problem neplodnosti koji imamo.
  Nasa situacija nije sjajna po pitanju stambenog pitanja - nemamo svoj osobni stan niti kucu ali u zajednickom smo kucantvu sa mojim
  roditeljima u kuci koja ima vise od 120 kvadrata. Ne znam koliko je bitno imati svoj osobni stambeni prostor ali vjerujem da i to igra jednu vecu ulogu u svemu tome pa ovaj nas polozaj vidim kao jedan veliki minus.
  Isto tako, tek sljedece godine cemo se vjencati, mada smo 6 godina zajedno, opet mislim da ce nam i to biti jedan od minusa.
  Vidim da ovdje ima dosta sretnih prica, zelim da i nasa zavrsi tako sretno ali evo molim vas ako imate saznanja o ovim mojim "strahovima" i "pitanjima" da mi odgovorite.
  Ako budemo morali cekati da rijesimo stambeno pitanje, bojim se da cemo izgubiti jos makar 2-3 godine a vec nagodinu u 4 mjesecu punim 32 godine, MM 31 i bit cemo na granici za posvajanje.
  I dalje mislimo pokusavati sa IVF-om ali svakako zelimo i usvojiti djete!!!

 5. #5
  Val avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zgb
  Postovi
  2,107

  Početno

  Emanuel, po onome što ja znam, mislim da tvoje stambeno pitanje nije problem. Čak dapače!!! :D
  Za vjenčanje, ne znam.

  I, mi želimo slično kao i vi. Vjerujem da ćemo od proljeća počet intenzivnije "raditi" na posvajanju.

  pozdrav

 6. #6

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  slavonski brod
  Postovi
  374

  Početno

  Val, jako mi je drago zbog vas!!!!
  Evo imam pred sobom broj socijalne sluzbe u SB koji cu okrenuti za nekoliko trenutaka i naruciti nas na razgovor.
  Noge mi klecaju.

  Da li smo izgubljeni slucaj ako nismo vjenacani???? A vjencaaaaaaat cemo se u 2 mjesecu 2005.
  Boze samo daj da nam to nebude prepreka!!!!
  Cure heplajte ako znate!!!

 7. #7
  Val avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zgb
  Postovi
  2,107

  Početno

  Ako je vjenčanje u veljači-ne brini ništa!!!!

  Nadam se da će vrijeme od predaje zahtjeva do ostvarenja posvojenja biti što kraće!!!

  Želim Vamšto prije bebača!!!

 8. #8

  Datum pristupanja
  Oct 2004
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  8

  Početno

  Emanuel, pa ti si nam vec i u velikim pripremama za vjencanje Znas sto kazu za brakove sklopljene u veljaci - da zena vlada u kuci Super si to smislila!

  A sto se uvjeta posvojenja tice misim da imate sve: i ok stambene uvjete, i koliko ste dugo skupa ti i TM (ima nesto o tome u obiteljskom zakonu - njihov je uvjet 3 godine), i to da radite, tako da se oko toga ne trebas brinuti.

  Sretno u obje akcije i cim prije dosli do

 9. #9
  JaMajka avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2004
  Postovi
  499

  Početno

  U Zakonu nije propisano koji se socijalni uvjeti moraju zadovoljavati za zasnivanje posvojenja, ali se naravno radi u interesu djeteta pa se potencijalni posvojitelji vrlo pomno obrađuju i prolaze testove stručnih osoba. Za posvojitelje se obično bira osjećajna i emocionalno topla i stabilna obitelj koja živi u slozi, po mogućnosti u vlastitom stanu (ili u vrlo dobrim odnosima s ostalim ukućanima ako ne žive sami, ali iskreno to baš i nije prednost), u kojem je poželjno da dijete ima vlastitu sobu, da obitelj ostvaruje što veća primanja, ali nikako oba ne moraju biti zaposlena, da imaju zadovoljavajući stupanj obrazovanja (minimalno SSS iako je poželjno i više) itd itd. Moraju biti u braku ili posvaja samo jedan partner. Nadam se da vas nisam prestrašila jer zaista nije nemoguće ali nije niti neozbiljno pa je bolje biti pripremljen na ono što predstoji . Iako se nađe svakakvih primjera :/ .

 10. #10
  JaMajka avatar
  Datum pristupanja
  Jul 2004
  Postovi
  499

  Početno

  Po starom zakonu je bio uvjet 3 godine BRAKA, danas to više nije. Koliko su supružnici bili u vezi prije braka nije relevantno. Važno je da su vjenčani i da je njihov brak u svakom pogledu kvalitetan. Procjenjuje se zaista od slučaja do slučaja i naravno nema pravila, ali gore navedeno su neke opće postavke.

 11. #11
  Osoblje foruma čokolada avatar
  Datum pristupanja
  Apr 2004
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  9,217

  Početno

  Emanuel, želim ti svu sreću u postupku!
  Bilo bi dobro pročitaš stare postove na ovim forumima u vezi posvojenja i informiraš se o promijenjenom zakonu...napr. podignuta je dobna granica, pa nema straha od 35. godine :D, onda to što živite u kući s roditeljima soc. radnik percepira samo prednost (tipa: baka i deda će uskočiti kad zatreba...) naravno, ukoliko su odnosi skladni, soba za dijete nije uvjet, itd.
  Čini mi se važnim da na obradu u Centar stignete donekle informirani i pripremljeni, zato miša u ruke...
  Također, ne očekuj da će vas CZSS pozvati tako brzo, bez brige stići ćete se odmoriti nakon vjenčanja!

 12. #12
  Snjeska avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  Ni na nebu ni na zemlji...
  Postovi
  1,491

  Početno

  Em, jesi li nazvala CZSS?
  Baš se radujem zbog vas,sigurna sam da ćete biti krasni roditelji

 13. #13
  odra avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  961

  Početno

  Em, sad tek vidim u kakvim si ti sve pripremama!!! Želim ti puno sreće!!!!

 14. #14
  Sonja29 avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  na krilima vjetra...
  Postovi
  2,303

  Početno

  Em, sretno. Znam kroz što prolazite jer smo Ivica i ja to sve prošli i sada ćekamo.

 15. #15

  Datum pristupanja
  May 2004
  Postovi
  239

  Početno

  JE LI NEKA OD VAS ZNA NA KOJIM STRANICAMA SE MOŽE PRONAĆ ZAKON O USVAJANJU, TRENUTNO VAŽEĆI. JER, KAKO SAM VIDILA NEKA OD VAS JE REKLA DA JE PODIGNUTA DOBNA GRANICA PA NEMA STRAHA OD ONE GRANICE 35 GODINA.
  POZDRAV!

 16. #16
  ivarica

  Početno

  mislim da nema zakona o usvajanju, vec da je to regulirano obiteljskim zakonom.

  vise puta sam stavila kontakt telefon udruge bios, idem ga naci

 17. #17
  ivarica

  Početno

  Bios - društvo roditelja
  Zagreb, Dugi dol 10
  telefon: 01/ 2431 - 028
  e-mail: bios@zg.htnet.hr

  oni ce ti sigurno znati puno vise nego mi ovdje.

  sretno svima

 18. #18
  marči avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb-medveščak
  Postovi
  2,242

  Početno

  http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp

  od članka 123-148, odnosno 4. dio obiteljskog zakona.

 19. #19
  marči avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb-medveščak
  Postovi
  2,242

  Početno

  trenutno važeći je onaj od 22.07. 2003.
  mislim da je taj mukica stavila još gore na vrhu.

  nema novijeg, ovaj link te vodi na narodne novine pa pod potraživanje upiši obiteljski zakon i traži na njemu 4. dio.

  to je sve što postoji!!!!!

 20. #20
  ivarica

  Početno

  isle su neke izmjene obiteljskog zakona u 2004., ako se sjecas onog Majka je ona koja je rodila.

 21. #21
  marči avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb-medveščak
  Postovi
  2,242

  Početno

  da, sjećam se no na službenim stranicama ne mogu ništa naći....

  ps. u ponedjeljak sam u centru za socijalnu skrb na evaluaciji...pa mogu pitati direktno!!!!!!

 22. #22
  marči avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb-medveščak
  Postovi
  2,242

  Početno

  prebačeno na četvrtak......

 23. #23

  Datum pristupanja
  Dec 2003
  Postovi
  2,765

  Početno

  Nedavno je mom muzu pricala kolegica sa posla(Austrijanka) , koja je usvojila troje djece (iz Indije, Austrije i Njemacke), da je najlakse posvojiti dijete iz Afrike, kao i nekih siromasnih azijskih zemalja. Procedura najkrace traje.
  Ona je na dijete iz Indije cekala cetiri godine, iz Njemacke osam godina, te iz Austrije 10.
  Zena je po zanimanju medicinska sestra, udata, ne moze imati djecu, solidno materijalno obezbjedjena.

 24. #24

  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  slavonski brod
  Postovi
  374

  Početno

  MARCI, JEL IMA KAKVIH NOVOSTI?????

 25. #25
  marči avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zagreb-medveščak
  Postovi
  2,242

  Početno

  već sam napisala na postu prije...
  no obavili smo sve, jako simpatične i psihologica i sociologica....sad očekujemo posjetu doma i onda počinjemo sa slanjem molbi po centrima RH.

  eto...toliko

  pusee

 26. #26

  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Lokacija
  split
  Postovi
  89

  Početno

  Želim vam svu sreću.Ja imam 36 godina,o usvajajnju sam dosta mislila ali se nisam još odlučila je mislim još počekati da li ću imati svoju.Da imam dobru financijsku situaciju,stambeni prostor učinila bih to već bez obzira da li ću imati svoju.Meni je to prekrasno.
  Želim vam od sreću i

 27. #27
  Val avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zgb
  Postovi
  2,107

  Početno

  Svima u postupku usvajanja djetešca želim neizmjernu sreću te da sam postupak traje što kraće.

  Imam jedno pitanjce. Znam da je najteže usvojiti bebicu, ali me zanima što ukoliko želimo usvojiti nešto veće dijete, npr. do 4-5 godina???
  Da li postupak traje duže ili su to već djeca koja se ne mogu usvojit (zbog raznoraznih zavrzlama...)? Znate li išta o tome?

  pozdrav

 28. #28
  odra avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  961

  Početno

  Val, nemam baš iskustva s tim, ali koliko sam čula, postupak usvajanja starije djece traje dulje jer ih ima više, budući da većina parova želi manje dijete. Međutim, koliko sam shvatila, često se desi, da zbog neriješenog roditeljskog prava, prođe puno vremena, pa djeca dospiju u godine koje ti spominješ a da ih nitko nije uspio usvojiti.

  Ako se odlučujete, želim ti sreću!

 29. #29
  Val avatar
  Datum pristupanja
  Nov 2003
  Lokacija
  zgb
  Postovi
  2,107

  Početno

  Sorry, Odrić, ne kužim. Zašto posvajanje traje dulje, a ima više djece te dobi??? Jel' to samo lapsuz ili ipak postoji nešto što odugovlači taj postupak???

 30. #30
  Osoblje foruma čokolada avatar
  Datum pristupanja
  Apr 2004
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  9,217

  Početno

  Starija djeca(preko 5 godina) se sigurno lakše usvoje, već samim tim što ih ima više...

 31. #31
  odra avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2004
  Postovi
  961

  Početno

  Ma, Val, lapsus, sorry! Mislila sam kraće. Joj, ponašam se skroz blesavo...

 32. #32

  Datum pristupanja
  Jul 2006
  Lokacija
  V.Gorica
  Postovi
  3

  Početno

  citam sve te uvjete i pomalo me hvata strah

  recimo ja bolujem od PTSPa
  pa me samo zanima taj razgovor sa psihologom
  jer misljenja sam da ak naletim na krivog da necemo dobit zeleno svjetlo
  kolko got mi zeljeli posvojit djete

  ima li ko sa takvim iskustvom :?  p.s. ispricavam se na dizanju stare teme.

 33. #33
  Osoblje foruma čokolada avatar
  Datum pristupanja
  Apr 2004
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  9,217

  Početno

  Ne znam ništa o tome. Možda bi bilo dobro da odete u matični centar (V. Gorica, koliko vidim), najavite se za jedan "neobavezan" razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom (iz tima za posvojenje) i pitate ih sve što vas zanima. Psihološku procjenu morate svakako oboje proći, ali bi možda kroz taj razgovor unaprijed mogli ispitati kako psihologica "diše".
  Napominjem da se obrada vrši isključivo u centru prema mjestu stanovanja, dakle ne možeš se negdje "posvađati", pa otići u drugi centar.

  Također jedan od potrebnih papira bit će i uvjerenje obiteljskog liječnika (opća praksa) da ne bolujete od težih tjelesnih i duševnih bolesti. Pitaj i svog liječnika što misli o tome.

 34. #34

  Datum pristupanja
  Jul 2006
  Lokacija
  V.Gorica
  Postovi
  3

  Početno

  hvala cokoladico
  pitacu svoju vojnu doktoricu
  (ak i nezna raspitace se jer stvarno hoce pomoc)

 35. #35

  Datum pristupanja
  Nov 2007
  Lokacija
  zagreb
  Postovi
  176

  Početno

  bok curke!!!!!!!!!pratim ove stranice već dugo,dugo...želim postaviti pitanje.:ja i MM SMO POSLALI PRVU MOLBU U CENTAR I RAKLI DA SADA TREBAMO ČAKATI NJIHOV ODGOVOR 2 MJESECA!!!!!!!!JELI MORAM ZVATI JA PRVA ILI DA ČEKAM DA MI SE ONI JAVE?? :?

 36. #36
  camel avatar
  Datum pristupanja
  Jan 2005
  Postovi
  306

  Početno

  Citiraj dubbiii prvotno napisa
  bok curke!!!!!!!!!pratim ove stranice već dugo,dugo...želim postaviti pitanje.:ja i MM SMO POSLALI PRVU MOLBU U CENTAR I RAKLI DA SADA TREBAMO ČAKATI NJIHOV ODGOVOR 2 MJESECA!!!!!!!!JELI MORAM ZVATI JA PRVA ILI DA ČEKAM DA MI SE ONI JAVE?? :?
  oni bi ti se trebali sami javiti. ali ništa ne smeta da povremeno nazoveš i informiraš se kad bi te mogli pozvati.
  zakonski rok im je dva mjeseca, ali to se stvarno zna oduljiti (mi smo čekali sedam mjeseci).

 37. #37

  Datum pristupanja
  Jun 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  442

  Početno

  Potpisujem Camel ali mislim da nema nikakvog razloga da se obrada otegne više od mjesec dana, eventualno dva. Samo zovi ..

 38. #38
  †mummy_s avatar
  Datum pristupanja
  Oct 2006
  Lokacija
  Rijeka
  Postovi
  580

  Početno

  Jedno pitanje..čitam onaj izvadak iz zakona i među ostalim vidim da posvajatelj ne smije biti stariji od 35 godina!? MM ima 37! Znači li to da o posvajanju ne moramo više niti razmišljati.
  Nismo još ozbiljno razgovarali o tome budući da smo željeli pokušati s donorskom spermom IVF, pa sam zapravo tek sad prvi put povirila na ovaj pdf i odmah se šokirala.

 39. #39

  Datum pristupanja
  Oct 2007
  Lokacija
  Zagreb
  Postovi
  384

  Početno

  Ne znači da možete ni razmišljati o usvajanju, mislim da je ta odredba ukinuta, javit će ti se već netko iz Hrvatske. Koliko ja znam usvojitelji ne mogu biti više od 45 godina stariji od usvojenika, premda je praksa da se bebači daju mlađim ljudima. Ako ti imaš ispod 35 i vi spadate u tu skupinu i imate šanse i za manje dijete.

 40. #40
  Zdenka2 avatar
  Datum pristupanja
  Feb 2006
  Postovi
  6,451

  Početno

  Točan je odgovor Mariele, a, koliko znam, razmišlja se o potpunom ukidanju dobne granice. Vi ste u pravoj dobi za posvojenje, a ovdje nas ima dosta koji smo dobili i male bebe i u starijoj dobi.

Pravila pisanja postova

 • Ne možete otvoriti novu temu
 • Ne možete ostaviti odgovor
 • Ne možete stavljati privitke
 • Ne možete uređivati svoje postove
 •